1. Napisati program za izračunavanje svih Kotovih koeficijenata do n = N. Rezultate prikazati u obliku tabele.
  2. Primenom Simpsonovog metoda izračunati površinu sa slike.

Rešenja!