• Zadatak 7 – rešavanje sistema linearnih jednačina (Gausov metod)
  • Zadatak 8 – izračunavanje determinante