Numeričke metode u fiziciŠkolska 2013/14

Domaći 01 (16.12.2013)

Domaći 1: Rešiti diferencijalne jednačine za kretanje kosog hitca na koji deluje Koriolisova inercijalna sila. Rezultate prikazati grafički, u 3D koordinatnom sistemu i/ili u odgovarajućim ravnima. Zadatak rešiti na dva načina: primenom Runge-Kutta algoritma i drugo metoda po izboru. Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do 23. decembra 2013. u 10:15h.