Domaći 02 (5.12.2012)

Domaći 02: Napisati funkcije koje za vektore i skalare izračunavaju:

  • Zbir dva vektora
  • Proizvod vektora i skalara
  • Skalarni proizvod dva vektora
  • Vektorski proizvod dva vektora

Preporuka: za vektore koristiti tip podataka vektor definisan kao

Type vektor = Record x : Real; y : Real; z : Real; End;

Rešenja predati ili poslati na e-mail  najkasnije do 12.12.2012 u 11:15h petka, 14.12.2012. u 23:59h.

Imate pitanje ili komentar?