Inflatorni kosmološki modeli: svet na brani i tahionska inflacija

Predavanje održano 28. februara na Matematičkom institutu SANU, u okviru Seminara za teoriju gravitacije i kosmologiju.

Apstrakt: Početkom 80-tih godina XX veka brojni naučnici, predložili su proširenje Standardnog kosmološkog modela teorijom inflacije. Prema ovoj teoriji svemir je u ranoj fazi prošao kroz kratkotrajnu fazu ubrzanog, inflatornog, eksponencijalnog širenja, tokom koje su se njegove dimenzije („radijus“) višestruko uvećale. Inflatorno širenje svemira uspešno rešava i objašnjava većinu problema koji su bili poznati do pojave teorije inflacije (problem ravnog svemira, problem horizonta itd).
Iako je inflatorna kosmologija uspešno dopunila Standardni model, sam proces inflacije, pre svega način na koji ona počinje, su još uvek u velikoj meri nepoznati. Tokom prethodnih 35 godina predloženi su mnogobrojni, konkretni, modeli inflatornog širenja svemira.

Jedna od aktuelnih klasa inflatornih kosmoloških modela bazira se na uvođenju skalarnog polja sa nestandardnim tahionskim lagranžijanima Dirak-Born-Infeldovog (DBI) tipa. A. Sen je pokazao potencijalno fundamentalnu ulogu tahionskih polja u kosmologiji sveta na brani. Istraživanja u ovoj disertaciji motivisana su tzv. Randal-Sundrum (RSII) kosmološkim modelima. Osnovni cilj istraživanja je formulacija i rešavanje analitičko-numeričkog inflatornog modela sa DBI-tahionskim poljem i RSII modela sa dodatnim radionskim poljem i izračunavanje opservabilnih parametara. Upoređivanje dobijenih rezultata, koji su u dobroj saglasnosti, sa izmerenim astrofizičkim podacima omogućilo je bolje razumevanje uloge i doprinosa struna i brana modernoj kosmologiji.

Korišćeni numerički algoritam relativno lako se modifikuje i primenjuje na druge inflatorne modele i na taj način omogućava brzo izračunavanje posmatračkih parametara inflacije.

Zasnovano na radu: Bilić, N., Dimitrijevic, D. D., Djordjevic, G. S., & Milosevic, M. (2017). Tachyon inflation in an AdS braneworld with backreaction. International Journal of Modern Physics A, 32(5), 1750039.

Imate pitanje ili komentar?